Projekt unijny - BON NA CYFRYZACJĘ

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID19

DIS KATARZYNA KRZEMIŃSKA realizuje projekt pn. "Wdrożenie innowacji procesowej polegającej na stworzeniu i wdrożeniu platformy e-learningowej, która jednocześnie umożliwi integrację z narzędziami wykorzystywanymi przy prowadzeniu szkoleń on-line, w celu zmiany sposobu świadczenia usług szkoleniowych oferowanych przez firmę DIS Katarzyna Krzemińska, w związku z rozwojem pandemii COVID-19".

Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację (konkurs nr 1/2021).

Krótki opis projektu:

Projekt polega na wdrożeniu indywidualnie przygotowanego rozwiązania programistycznego, w wyniku którego nastąpi wprowadzenie innowacji procesowej polegającej na stworzeniu i wdrożeniu platformy elearningowej, która jednocześnie umożliwi integrację z narzędziami wykorzystywanymi przy prowadzeniu szkoleń on-line, w celu zmiany sposobu świadczenia usług szkoleniowych oferowanych przez Wnioskodawcę, w związku z rozwojem pandemii COVID-19.

W wyniku wdrożenia zaplanowanego w projekcie rozwiązania informatycznego nastąpi usprawnienie procesu biznesowego realizowanego w firmie Wnioskodawcy, związanego ze sposobem świadczenia przez niego usług szkoleniowych.

W celu zrealizowania projektu Wnioskodawca zaplanował zakup usługi programistycznej, w wyniku której wytworzone zostanie indywidualnie przygotowane dla Wnioskodawcy oprogramowanie wraz z przeniesieniem na Wnioskodawcę praw autorskich do tego oprogramowania. Efektem będzie stworzenie i wdrożenie platformy e-learningowej, która jednocześnie umożliwi integrację z narzędziami wykorzystywanymi przy prowadzeniu szkoleń on-line.

W celu efektywnego wdrożenia innowacji stanowiącej przedmiot projektu Wnioskodawca zaplanował także zakup niezbędnych do implementacji rozwiązania środków trwałych.

Powyższe jest uzasadnione koniecznością zmiany sposobu funkcjonowania firmy Wnioskodawcy w warunkach pandemii COVID-19. Wnioskodawca, działając w branży szkoleniowej, która w sposób szczególny ucierpiała w trakcie pandemii, musi dostosować się do aktualnych oczekiwań klientów, jak również okoliczności, które warunkują sprawne funkcjonowanie i świadczenie usług.

Zmiana modelu funkcjonowania z modelu stacjonarnego na model zdalny dotyczy zarówno Wnioskodawcy, jak również jego klientów, którzy oczekują od Wnioskodawcy, że w odpowiedni sposób odpowie na ich potrzeby oraz wdroży narzędzie w postaci platformy e-learningowej, które usprawni możliwość korzystania z oferowanych przez niego szkoleń.

Cele projektu:

Celem projektu jest usprawnienie realizacji procesów biznesowych w firmie Wnioskodawcy, w wyniku których Wnioskodawca poprawi swoją pozycję konkurencyjną, podniesie jakość oferowanych szkoleń i dostosuje się do aktualnych oczekiwań klientów w zakresie sposobu świadczenia usług.

Wnioskodawca zakłada, że wdrożenie rozwiązania projektowego, polegającego na stworzeniu i wdrożeniu platformy e-learningowej, która jednocześnie umożliwi integrację z narzędziami wykorzystywanymi przy prowadzeniu szkoleń on-line, pozwoli mu osiągnąć założone efekty w perspektywie długofalowej, co przełoży się na łatwiejsze pozyskanie nowych klientów, poszerzenie rynku działania i zaoferowanie kompleksowej obsługi szkoleń wraz dystrybucją indywidualnie dostosowanych treści w ramach stworzonej platformy.

W efekcie proces obsługi szkoleń zostanie w pełni zautomatyzowany, stanie się bardziej użyteczny i bezpieczny. Dzięki temu więcej klientów korzystać będzie z usług Wnioskodawcy, który zwiększy przychody finansowe.

Efekty projektu:

Efektem projektu będzie wdrożenie 1 innowacji procesowej polegającej na stworzeniu i wdrożeniu platformy e-learningowej, która jednocześnie umożliwi integrację z narzędziami wykorzystywanymi przy prowadzeniu szkoleń on-line.

Wdrożenie wskazanej innowacji procesowej nastąpi w wyniku zakupu usług programistycznych (1 usługa kompleksowa), polegających na stworzeniu i wdrożeniu platformy elearningowej o funkcjonalnościach odpowiadających na potrzeby Wnioskodawcy oraz zakupu nowych środków trwałych – 1 zestawu komputerowego, składającego się z 5 elementów:

1. Komputer stacjonarny

2. Monitor

3. Klawiatura

4. Mysz

5. Zewnętrzny dysk twardy.

Przewidywane rezultaty projektu/planowane efekty:

Rezultatem projektu będzie wdrożenie 1 innowacji procesowej polegającej na stworzeniu i wdrożeniu platformy e-learningowej, która jednocześnie umożliwi integrację z narzędziami wykorzystywanymi przy prowadzeniu szkoleń on-line.

wartość projektu (wydatki kwalifikowane):213 400.00 PLN

wkład Funduszy Europejskich:181 390.00 PLN