Doradztwo ADR

Doradztwo ADR – doradztwo DGSA

Doradztwo ADR, inaczej doradztwo DGSA, polega na nadzorowaniu procedur oraz sprawdzaniu poprawności wykonywanych czynności, związanych z nadawaniem, przewozem, pakowaniem, załadunkiem, napełnianiem cystern i rozładunkiem towarów niebezpiecznych.

Doradztwo ADR polega również na kontroli zgodności tych działań z wymaganiami określonymi w:

Umowie ADR

Ustawie o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r.

Doradca ADR pełni swoje obowiązki po podpisaniu umowy o współpracy. Jest to osoba posiadająca wymagane uprawnienia, wpisana na listę doradców DGSA, zwykle ekspert zewnętrzny. 

Usługi doradcze ADR

Świadczymy usługi doradcze ADR, zgodnie z wymaganiami przepisów 1.8.3 Umowy ADR oraz  Ustawy o przewozie  towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r.

Zgodnie z w/w przepisami ADR, każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych albo związane z nim nadawanie, pakowanie, załadunek, rozładunek lub napełnianie cystern, powinno wyznaczyć co najmniej jednego doradcę do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych (doradcę DGSA).

Osoba ta odpowiedzialna będzie za wspieranie działań, zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska, związanego z taką działalnością.

Oferowane przez nas kompleksowe usługi doradcze ADR obejmują doradztwo DGSA w zakresie:

  • przewozu towarów niebezpiecznych,
  • wymagań przedsiębiorcy związanych z nadawaniem, pakowaniem, załadunkiem, napełnianiem cystern lub rozładunkiem towarów niebezpiecznych
  • klasyfikacji towarów niebezpiecznych,
  • ogólnych przepisów pakowania, oznakowania i stosowania nalepek ostrzegawczych,
  • sporządzania rocznych sprawozdań ADR,
  • sporządzania sprawozdań powypadkowych,
  • oceny zgodności realizacji przewozu z wymaganiami ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych,
  • organizację wewnętrznych szkoleń dla pracowników firmy.

Sporządzanie rocznych sprawozdań ADR

Oferujemy Państwu doradztwo ADR w zakresie pomocy w sporządzaniu obowiązkowych rocznych sprawozdań ADR, z działalności przedsiębiorstwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych.

Sporządzanie sprawozdań powypadkowych

Oferujemy Państwu doradztwo DGSA w zakresie pomocy w sporządzaniu sprawozdań powypadkowych, wymaganych dla zdarzeń, w przypadku których - w związku z przewozem towarów niebezpiecznych - doznały obrażeńosoby, wystąpiła szkoda majątkowa lub nastąpiło skażenie środowiska.

Szkolenia pracowników

Oferujemy Państwu usługi doradcze ADR, a także polegające na realizacji szkoleń pracownicznych o charakterze ogólnym, stanowiskowym oraz z zakresu bezpieczeństwa dla Państwa pracowników w związku z przewozem, załadunkiem lub rozładunkiem towarów niebezpiecznych stosownie do ich odpowiedzialności i obowiązków. Szkolenia stanowiskowe (nie dotyczy kursów ADR dla kierowców) mogą odbywać się również w formula szkolenia ADR online, za pośrednictwem naszej platformy e-learningowej FLINT.

Sporządzanie planu ochrony

Oferujemy Państwo doradztwo ADR w zakresie pomocy przy sporządzaniu oraz wdrażaniu planu ochrony dla przewoźników, nadawców oraz innych uczestników przewozu, biorących udział w przewozie towarów niebezpiecznych dużego ryzyka.

Usługi doradcze ADR realizuje w naszym imieniu doradca DGSA z odpowiednimi uprawnieniami. Ponadto jesteśmy jednostką szkoleniową, zarejestrowaną w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie, uprawnioną do organizacji i przeprowadzania szkoleń ADR.

  • Zapytaj o doradztwo ADR

Skontaktuj się z nami !